Giỏ hàng

Thơ: Biển mặn

Bài thơ "Biển mặn" - Lê Thanh Bình

 

                                                                  Nguồn ảnh (st)

 

Con còng mòn vai xe cát, là chứng nhân lịch sử vô tư,

Sóng, gió biển, không khí đại dương đều mặn,

Đời mặn mòi máu thịt khó quên nhau?

Cánh buồm nâu dính nước bốc hơi thành bụi muối,

Người đi biển, can trường, chung thủy với buồm căng…

 

Đứng trước thủy triều, sử sách như sống dậy:

Các đời Lý, Trần, Lê-Trịnh, Nguyễn…

Những đô đốc, tướng lĩnh, chiến sĩ vô danh đã giữ biển bằng danh dự truyền đời,

Nhiều Chúa Nguyễn từng lệnh cho Hải đoàn Hoàng Sa, Bắc Hải,

Bảo vệ đảo với lời thề rền vang sóng nước Lạc Hồng,

Biển đảo xa đất liền vẫn là quê hương, lãnh thổ thiêng liêng,

Áo thủy quân cháy sạm màu khói đạn,

Súng thần công nòng đỏ rực, bắn liên hồi,

Tên tuổi các hào kiệt mãi gắn với hải chiến anh hùng thuở trước

Những Trần Khánh Dư, Trần Quốc Tảng, Nguyễn Phúc Nguyên,

Những Nguyễn Phúc Tần, Trương Phúc Phan,

Và các anh hùng hy sinh ở Gạc Ma…

Máu của các nghĩa sĩ thấm vào biển đảo nước Việt mấy ngàn năm,

 

Biển đảo tôi hôm nay vẫn hát tráng ca,

Sóng Bạch Đằng cuộn lòng ngư dân thức,

Anh hải quân đi tuần khi cát bay tứ phía, cuồng ngông,

Không khí, sóng, gió biển vẫn mặn mòi, dữ dội,

Ta chưa dùng học thuyết Mahan như các cường quốc biển,

Nhưng ta cứ yêu biển, hòa mình với biển, đảo, với non sông,

Giữ vững chủ quyền của mình, ta là người hiểu biết,

Ta đảm lược…

Ta là chủ nhân ông.

 

SALTY SEA

The sand crabs worn out their shoulders bubbling sand, dispassionate witnesses of history,                  

Sea waves, sea breezes, ocean air are all salty,
Salty life like flesh and blood, hard to dissociate each other?
Salt dust remains after the wet brown sail evaporates its water,     
Seafarers, resolute, devoted to the full sails...
Standing up to the tide, history books come to life:
The royal courts of Lý, Trần, Lê-Trịnh, Nguyễn…  
The admirals, generals, unknown soldiers had secured the sea with their inherited honor,
Many of the Nguyễn lords commanded the Hoàng Sa, Bắc Hải navy,
With a vow to protect the islands echoing throughout the Lạc Hồng sea ,
However remote from mainland , the islands and their territorial waters are just as sacred ,
The color of artillery smoke smoldered into the naval tunic,
Gun barrels glowing red, fired continously ,
The names of the heroes are always associated with the heroic naval battles previously
The Trần Khánh Dư, Trần Quốc Tảng, Nguyễn Phúc Nguyên,
The Nguyễn Phúc Tần, Trương Phúc Phan,
And the most recent heros who sacrificed their lives in Gar Ma...
The blood of the uprisers seeped into Vietnam's sea and islands through thousands of years,  

Today my sea and islands are still singing cheers,
Bạch Đằng river's waves roll up the hearts of awaken fishermen,
Navy patrolled while the sand flown in all directions, wildly untamed,
The air, the waves, the sea breeze are still salty, extreme,
We have not applied the Mahan doctrine like other nations of sea-power,
But we just love the sea, mingle with the sea, the islands, the mountains, rivers,
Consolidating our sovereignty, we are reasonable people,
We are adventurers ...
We are the righteous owners.

Tác giả: Lê Thanh Bình, Học viện Ngoại giao