Giỏ hàng

Công ước SOLAS về an toàn sinh mạng con người trên biển

Công ước về an toàn sinh mạng con người trên biển (The International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) được xem là một trong những hiệp định quốc tế quan trọng nhất liên quan đến tàu buôn

Công ước đầu tiên về lĩnh vực này được thông qua năm 1914, Công ước thứ hai thông qua năm 1929 và Công ước thứ 3 thông qua năm 1948. Việc thông qua Công ước SOLAS 60 vào ngày 17/06/1960 là thành tựu quan trọng đầu tiên của IMO sau ngày thành lập. Công ước này là một bước đột phá quan trọng trong công việc hiện đại hóa các qui định và kịp thời phản ánh sự phát triển của khoa học, công nghệ trong ngành công nghiệp hàng hải. Công ước SOLAS 60 có hiệu lực từ ngày 26 tháng 05 năm 1965.

Ngày 01/11/1974 một Công ước hoàn toàn mới đã được thông qua - Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển 1974 (SOLAS74). Không những chỉ cập nhật được các thành tựu mới nhất của khoa học và công nghệ, mà SOLAS74 còn đưa ra được thủ tục bổ sung sửa đổi hoàn toàn mới nhằm mục đích bảo đảm rằng các bổ sung sửa đổi sẽ được chấp nhận trong một khoảng thời gian nhất định. Công ước SOLAS74 có hiệu lực vào ngày 25/05/1980.

Mục đích chủ yếu của Công ước SOLAS là nhằm đưa ra các tiêu chuẩn tối thiểu về kết cấu, trang bị và khai thác tàu để bảo vệ an toàn sinh mạng cho tất cả mọi người trên tàu biển, bao gồm cả hành khách.

Tại thời điểm được thông qua (01/11/1974) SOLAS 74 chỉ bao gồm các Điều khoản và 9 chương trong đó gồm 1 chương qui định chung và 8 chương kỹ thuật. Các điều khoản nêu ra các qui định chung về các thủ tục ký kết, phê chuẩn, chấp nhận, thông qua, tán thành, có hiệu lực, hủy bỏ, bổ sung sửa đổi,. v.v... đối với Công ước. Các chương đưa ra các tiêu chuẩn đối với kết cấu, trang thiết bị và khai thác tàu để đảm bảo an toàn. Các điều khoản đã được sửa đổi bởi Nghị định thư 1978.

Theo sự phát triển không ngừng của khoa học - công nghệ, cũng như các vấn đề phát sinh trong thực tiễn hoạt động của ngành hàng hải, các yêu cầu kỹ thuật của Công ước đã được bổ sung và sửa đổi liên tục. Cho đến nay cấu trúc của Công ước SOLAS74 đã được tăng lên 14 chương trong đó có 13 chương kỹ thuật.

Bảng: Các chương của Công ước SOLAS-74

Chương

Tên gọi

Chương I

Qui định chung

Chương II-1

Kết cấu - Phân khoang và ổn định; thiết bị động lực và thiết bị điện

Chương II-2

Kết cấu - Phòng cháy, phát hiện cháy và dập cháy

Chương III

Phương tiện cứu sinh và bố trí cứu sinh

Chương IV

Thông tin vô tuyến

Chương V

An toàn hàng hải

Chương VI

Chở hàng

Chương VII

Chở hàng nguy hiểm

Chương VIII

Tàu hạt nhân

Chương IX

Quản lý an toàn

Chương X

Các biện pháp an toàn tàu cao tốc

Chương XI-1

Các biện pháp đặc biệt để tăng cường an toàn hàng hải

Chương XI-2

Các biện pháp đặc biệt để tăng cường an ninh hàng hải.

Chương XII

Các biện pháp an toàn bổ sung đối với tàu chở hàng rời.

 

                                                                       (Nguồn: Thuvienphapluat.vn)

 

Tìm hiểu nội dung của SOLAS tại: SOLAS 1974