Tranh chấp Biển Đông trong bối cảnh toàn cầu hóa: Cơ hội, thách thức và cách tiếp cận cần thiết cho Việt Nam

Tranh chấp Biển Đông trong bối cảnh toàn cầu hóa: Cơ hội, thách thức và cách tiếp cận cần thiết cho Việt Nam

 

Tác giả: Nguyễn Minh Quang 

Đại học Cần Thơ

 

Bài viết đạt giải thưởng Nghiên cứu Biển Đông năm 2015