Hiện trang website đang trong giai đoạn nâng cấp và sửa chữa

TÔN CHỈ VÀ MỤC ĐÍCH

 


 

TÔN CHỈ VÀ MỤC ĐÍCH HOẠT ĐỘNG

 


 

 

Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông là quỹ xã hội hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm mục đích hỗ trợ, tài trợ cho việc nghiên cứu, viết bài về Biển Đông của tầng lớp trí thức, đặc biệt là các học giả, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh, sinh viên trong và ngoài nước, cũng như những cá nhân trong và ngoài nước có tâm huyết muốn đóng góp sức lực và trí tuệ cho công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam, thúc đẩy các biện pháp gìn giữ hoà bình, ổn định và hợp tác ở khu vực Biển Đông. 

 

Quỹ đồng thời là kênh tập hợp, tìm kiếm, phát triển những cá nhân có năng lực và phẩm chất tốt để phục vụ cho công tác nghiên cứu các vấn đề về Biển Đông; phổ biến, tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam.

 

 


 

CHỨC NĂNG CỦA QUỸ

 


 

 

Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu về Biển Đông của sinh viên, học giả, các viện nghiên cứu và các cá nhân, tổ chức khác nhằm phục vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam, và duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác tại Biển Đông.


Phát hiện và bồi dưỡng các sinh viên, nhà nghiên cứu trẻ bổ sung đội ngũ cán bộ làm công tác về Biển Đông trong các cơ quan, tổ chức của Việt Nam.


Vận động các nguồn tài trợ từ các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước nhằm thu hút nguồn lực phục vụ các mục tiêu của Quỹ.


Phát triển quan hệ hợp tác quốc tế với các Quỹ, các Viện nghiên cứu và các cá nhân, tổ chức của các nước liên quan phục vụ mục tiêu của Quỹ.


Kết hợp cùng với các chương trình do Học viện Ngoại giao và các cơ quan khác tổ chức để hỗ trợ, tài trợ cho hoạt động nghiên cứu về Biển Đông.

QUỸ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG
69 Chùa Láng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

Điện Thoại: (+84)4.6276.3141 - Fax: (+84)4.3834.3543

Email:http://www.fess.vn