Tác động của vấn đề Biển Đông đối với an ninh khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Tác động của vấn đề Biển Đông đối với an ninh khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

 

Tác giả: Phạm Huyền Trang và Lê Thị Phương Anh

Học viện Ngoại giao

 

Bài viết đạt giải thưởng Nghiên cứu Biển Đông năm 2015

 

.