Phân tích tác động của báo mạng điện tử Trung Quốc với vấn đề xung đột Biển Đông từ tháng 052013 đến 2014

 Phân tích tác động của báo mạng điện tử Trung Quốc với vấn đề xung đột Biển Đông từ tháng 052013 đến 2014

 

Tác giả: Phạm Thị Nhung

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

 

Bài viết đạt giải thưởng Nghiên cứu Biển Đông năm 2015