HOẠT ĐỘNG GẦN ĐÂY
  • Hội thảo Quốc tế về Biển Đông lần IV (TP.HCM - 2012).
  • Hội thảo Quốc tế về Biển Đông lần V (Hà Nội - 2013).
  • Chương trình Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông lần II.
  • Các giải thưởng nghiên cứu Biển Đông năm 2014.