Tôn chỉ & Mục đích
  • TÔN CHỈ VÀ MỤC ĐÍCH.

    Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông là quỹ xã hội hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm mục đích hỗ trợ, tài trợ cho việc nghiên cứu, viết bài về Biển Đông.