Giới thiệu Quỹ
  • GIỚI THIỆU QUỸ.

    Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông được thành lập với mục đích thúc đẩy việc nghiên cứu phục vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, phát triển kinh tế và giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.