Giới Thiệu
  • GIỚI THIỆU QUỸ.

    Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông được thành lập với mục đích thúc đẩy việc nghiên cứu phục vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, phát triển kinh tế và giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
  • TÔN CHỈ VÀ MỤC ĐÍCH.

    Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông là quỹ xã hội hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm mục đích hỗ trợ, tài trợ cho việc nghiên cứu, viết bài về Biển Đông.
  • HOẠT ĐỘNG CHÍNH CÙA QUỸ.
  • HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ.
  • CƠ CẤU TỔ CHỨC.
 1 2 >