ĐỀ TÀI - CHUYÊN ĐỀ
  • Ứng dụng GIS trong xây dựng CSDL GIS 3D căn cứ hải quân.
  • Hợp tác nghề cá trong các vùng đang có tranh chấp tại vịnh Thái Lan.
  • Biển Đông trong chiến lược trở thành cường quốc biển của Trung Quốc.
  • Siêu cường trong thế lương nan: Mỹ và UNCLOS trong tranh chấp biển Đông.
  • Thực tiễn áp dụng nguyễn tắc chiếm thực sự qua một số vụ giải quyết tranh chấp quốc tế về lãnh thổ.
Đầu tiên  < 3 4 5 6 >