Báo cáo Tình hình Tổ chức và Hoạt động 2015.

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG TRONG NĂM 2015

 

I. Những hoạt động của Quỹ

 

Trong năm 2015, Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông đã thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của mình quy định tại Điều lệ Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông ban hành theo Quyểt định số 934/QĐ-BNV ngày 14/08/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

 

1. Hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo, phổ biến thông tin, tuyên truyền về biển đảo

 

a. Ngày 23-24/11/2015, Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông phối hợp với Học viện Ngoại giao Việt Nam và Hội Luật gia Việt Nam tổ chức "Hội thảo Khoa học Quốc tế về Biển Đông" lần thứ 7 tại Vũng Tàu. Hội thảo có sự tham dự của hơn 200 đại biểu, trong đó có gần 70 học giả quốc tế, 70 học giả và đại biểu Việt Nam, cùng hơn 30 đại diện của 19 cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam và hơn 30 phóng viên thuộc 17 hãng tin trong và ngoài nước tham dự hội thảo.

b. Hội thảo “Tăng cường hợp tác Việt Nam-Trung Quốc trong vùng Vịnh Bắc Bộ” ngày 11-12/05/2015, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Tham dự Hội thảo có trên 70 đại biểu, trong đó có 18 chuyên gia, học giả Trung Quốc từ các cơ quan khác nhau từ Bắc Kinh, Quảng Châu, Quảng Tây, Vân Nam, Hải Nam, cùng đại biểu nhiều sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan nghiên cứu Việt Nam. Hội thảo cũng có mặt của học giả Thụy Điển và đại diện Sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.

 

2. Phát động và trao “Giải thưởng Nghiên cứu Biển Đông 2015”

 

Trong năm 2015, Quỹ đã thực hiện các hoạt động nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu và viết bài về Biển Đông.

 

a. Quỹ tổ chức thành công bình xét và trao giải “Giải thưởng Nghiên cứu Biển Đông năm 2014” vào ngày 31/03/2015 với các hạng mục giải thưởng như: (1) Giải “Bài Nghiên cứu về Biển Đông”; (2) Giải “Báo chí viết về Biển Đông”; và (3) Giải “Công trình Nghiên cứu về Biển Đông”.

 

b.Quỹ đã phát động “Giải thưởng Nghiên cứu Biển Đông 2015” cho các tác giả có công trình nghiên cứu, bài viết về Biển Đông trong và ngoài nước. Giải thưởng năm 2015 bao gồm 03 hạng mục: (1) Giải “Bài Nghiên cứu về Biển Đông 2015” cho giới sinh viên, học viên cao học; (2) Giải “Báo chí viết về Biển Đông 2015” cho giới phóng viên, nhà báo; và (3) Giải “Công trình Nghiên cứu về Biển Đông 2015” cho giới học giả, các nhà nghiên cứu, với tổng giá trị các giải thưởng dự kiến là 460 triệu VNĐ.

 

Từ ngày 18/08/2015, Quỹ đã công báo và chuyển thư mời tham dự giải thưởng tới gần 300 đơn vị bao gồm các trường Đại học, Cao đẳng; các cơ quan báo chí và các đài truyền hình trong cả nước. Hạn chót để gửi bài tham dự giải thưởng là ngày 31/12/2015. Thời gian chấm bài và trao giải dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 1/2016.

 

3. Hoạt động vận động gây quỹ

 

Trong năm 2015, Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông đã cử các đoàn công tác đi trao đổi học thuật về vấn đề Biển Đông và vận động tài trợ Quỹ tại các cơ quan, tổ chức và các doanh nghiệp ở các tỉnh thành trên cả nước.

 

4. Hoạt động quảng bá Quỹ

 

Năm 2015, Quỹ đã tổ chức các hoạt động, sự kiện để quảng bá rộng rãi hình ảnh của Quỹ đến với toàn xã hội, cụ thể:

 

a. Quảng bá truyền thông: Thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ trả lời phỏng vấn phóng viên Đài truyền hình (VTV, TTXVN, VOV, VTC, v.v.) và các cơ quan thông tấn báo chí về hoạt động của Quỹ.

 

b. Quảng bá tại các tỉnh thành: Quỹ đã quảng bá hình ảnh và hoạt động của mình tới các tỉnh thành, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân thông qua các chuyến đi vận động của các đoàn công tác Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông.

 

c. Quảng bá thông qua Hội thảo trong nước: Quỹ đã quảng bá hình ảnh Quỹ thông qua việc phối hợp tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế về Biển Đông lần thứ 7 được tổ chức tại Vũng Tàu.

 

5.  Việc chấp hành pháp luật và thực hiện điều lệ quỹ

 

Trong năm 2015, Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông đã nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và thực hiện đầy đủ các quy định theo điều lệ của quỹ trong mọi hoạt động của mình.

 

II. Về tổ chức của Quỹ

 

1. Về kiện toàn bộ máy tổ chức Quỹ

 

Trong năm 2015, Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông tiếp tục củng cố và nâng cao hoạt động chuyên môn của các bộ phận thực hiện các nhiệm vụ như vận động tài trợ, gây quỹ và phát triển Quỹ.

 

Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông tiếp tục củng cố thành phần Ban Cố vấn gồm những học giả, những nhà nghiên cứu, cũng như những cán bộ quản lý lâu năm đã nghỉ hưu để nâng cao công tác cố vấn cho Hội đồng Quản lý Quỹ về các hoạt động của Quỹ theo Điều lệ Quỹ.

 

2. Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các quy chế hoạt động của Quỹ

 

Trong năm 2015, Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông đã xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Quy chế bình chọn giải thưởng nghiên cứu Biển Đông nhằm nâng cao chất lượng bình xét và hỗ trợ các công trình nghiên cứu về Biển Đông trong và ngoài nước.

 

3. Về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của những người giữ chức danh quản lý Quỹ

 

a. Trong năm 2015, Giám đốc Quỹ đã thực hiện nghiêm chỉnh các nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc Quỹ theo quy định tại Điều lệ Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông ban hành theo Quyểt định số 934/QĐ-BNV ngày 14/08/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, bao gồm:

 

  • Điều hành và quản lý các hoạt động của Quỹ, chấp hành các định mức chi tiêu của Quỹ theo đúng nghị quyết của Hội đồng Quản lý, Điều lệ Quỹ và các quy định của pháp luật;

 

  • Ban hành các văn bản thuộc trách nhiệm điều hành của Giám đốc và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình;

 

  • Báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động của Quỹ với Hội đồng Quản lý Quỹ và cơ quan có thẩm quyền;

 

b. Các cán bộ, nhân sự phụ trách các bộ phận chức năng của Quỹ đã thực hiện đúng các quy định về chức năng và nhiệm vụ theo Điều lệ của Quỹ.

 

III. Về tài sản, tài chính của Quỹ

 

1. Tài sản của Quỹ:

 

a) Tài sản của Quỹ:

 

- Trụ sở: Quỹ có trụ sở đặt tại 69 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

 

- Trang thiết bị phục vụ hoạt động, bao gồm: Trụ sở; phòng làm việc và  các trang thiết bị văn phòng, phòng lữu trữ tài liệu, v.v.

 

b) Nguồn thu của Quỹ (đồng Việt Nam):

 

- Nguồn thu của Quỹ:  6,376,004,047 VNĐ (sáu tỷ ba trăm bảy mươi sáu triệu không trăm linh bốn nghìn không trăm bốn mươi bảy đồng)

 

- Nguồn vốn ban đầu: 5,064,446,383 VNĐ (năm tỷ không trăm sáu mươi tư triệu bốn trăm bốn mươi sáu triệu ba trăm tám mươi ba đồng )

 

- Kinh phí năm trước chuyển sang: 496,872,842 VNĐ (bốn trăm chín mươi sáu triệu tám trăm bảy mươi hai nghìn tám trăm bốn mươi hai đồng)

 

- Số thu phát sinh trong năm: 814,684,822 VNĐ (tám trăm mười bốn triệu sáu trăm tám mươi tư nghìn tám trăm hai mươi hai đồng)

Trong đó:

 

+ Thu từ khoản tài trợ của tổ chức, doanh nghiệp trong nước thông qua hình thức hợp đồng tài trợ cho hoạt động của Quỹ: 350,000,000 VNĐ (ba trăm  năm mươi triệu đồng)

 

+ Thu từ đóng góp tự nguyện, tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài: 142,020,000 VNĐ (một trăm bốn mươi hai triệu không trăm hai mươi nghìn đồng)

 

+ Thu từ các nguồn khác: 322,664,822 VNĐ ( ba trăm hai mươi hai triệu sáu trăm sáu mươi tư nghìn tám trăm hai mươi hai đồng)

 

- Tổng thu trong năm: 814,684,822 VNĐ (tám trăm mười bốn triệu sáu trăm tám mươi tư nghìn tám trăm hai mươi hai đồng)

 

c) Các nội dung chi của Quỹ (đồng Việt Nam)

 

- Chi cho các hoạt động của Quỹ: 588,325,000 VNĐ (năm trăm tám mươi tám triệu ba trăm hai mươi lăm nghìn đồng)

 

- Chi hoạt động quản lý Quỹ: 100,212,000 VNĐ (một trăm triệu hai trăm mười hai nghìn đồng)

 

- Tổng chi trong năm: 688,537,000 VNĐ (sáu trăm tám mươi tám triệu năm trăm ba mươi bảy nghìn đồng).

 

Trên đây là báo cáo hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông năm 2015.

 

QUỸ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG