Báo cáo tài chính Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông năm 2015

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỸ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG TRONG NĂM 2015

 

1.  Nguồn thu của Quỹ (đồng Việt Nam)

 

- Nguồn thu của Quỹ:  6,376,004,047 VNĐ (sáu tỷ ba trăm bảy mươi sáu triệu không trăm linh bốn nghìn không trăm bốn mươi bảy đồng)

 

- Nguồn vốn ban đầu: 5,064,446,383 VNĐ (năm tỷ không trăm sáu mươi tư triệu bốn trăm bốn mươi sáu triệu ba trăm tám mươi ba đồng )

 

- Kinh phí năm trước chuyển sang: 496,872,842 VNĐ (bốn trăm chín mươi sáu triệu tám trăm bảy mươi hai nghìn tám trăm bốn mươi hai đồng)

 

- Số thu phát sinh trong năm: 814,684,822 VNĐ (tám trăm mười bốn triệu sáu trăm tám mươi tư nghìn tám trăm hai mươi hai đồng)

Trong đó:

 

+ Thu từ khoản tài trợ của tổ chức, doanh nghiệp trong nước thông qua hình thức hợp đồng tài trợ cho hoạt động của Quỹ: 350,000,000 VNĐ (ba trăm  năm mươi triệu đồng)

 

+ Thu từ đóng góp tự nguyện, tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài: 142,020,000 VNĐ (một trăm bốn mươi hai triệu không trăm hai mươi nghìn đồng)

 

+ Thu từ các nguồn khác: 322,664,822 VNĐ ( ba trăm hai mươi hai triệu sáu trăm sáu mươi tư nghìn tám trăm hai mươi hai đồng)

 

- Tổng thu trong năm: 814,684,822 VNĐ (tám trăm mười bốn triệu sáu trăm tám mươi tư nghìn tám trăm hai mươi hai đồng)

 

2.  Các nội dung chi của Quỹ (đồng Việt Nam)

 

- Chi cho các hoạt động của Quỹ: 588,325,000 VNĐ (năm trăm tám mươi tám triệu ba trăm hai mươi lăm nghìn đồng)

 

- Chi hoạt động quản lý Quỹ: 100,212,000 VNĐ (một trăm triệu hai trăm mười hai nghìn đồng)

 

- Tổng chi trong năm: 688,537,000 VNĐ (sáu trăm tám mươi tám triệu năm trăm ba mươi bảy nghìn đồng).

 

Trên đây là báo cáo hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông năm 2015.

 

 

QUỸ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG