Báo cáo tài chính Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông năm 2014

1.     Nguồn thu của Quỹ (đồng Việt Nam):

 

- Nguồn thu của Quỹ:  5.786.026.163VNĐ (năm tỷ bảy trăm tám mươi sáu triệu không trăm hai mươi sáu nghìn một trăm sáu mươi ba đồng)

 

- Nguồn vốn ban đầu: 5.064.446.383VNĐ (năm tỷ không trăm sáu mươi tư triệu bốn trăm bốn mươi sáu triệu ba trăm tám mươi ba đồng)

 

- Kinh phí năm trước chuyển sang: 0VNĐ

 

- Số thu phát sinh trong năm: 721.579.780VNĐ (bảy trăm hai mươi mốt triệu năm trăm bảy mươi chín nghìn bảy trăm tám mươi đồng)

 

Trong đó:

 

+ Thu từ đóng góp tự nguyện, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước: 558.700.000 VNĐ (năm trăm năm mươi tám triệu bảy trăm nghìn đồng)

 

+ Thu từ đóng góp tự nguyện, tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài: 4.218.000 VNĐ (bốn triệu hai trăm mười tám nghìn đồng)

 

+ Thu từ các nguồn khác: 158.661.780VNĐ ( một trăm năm mươi tám triệu sáu trăm sáu mươi mốt nghìn bảy trăm tám mươi đồng)

 

- Tổng thu trong năm: 721.579.780VNĐ (bảy trăm hai mươi mốt triệu năm trăm bảy mươi chín nghìn bảy trăm tám mươi đồng)

 

2.     Các nội dung chi của Quỹ (đồng Việt Nam)

 

- Chi cho các hoạt động của Quỹ: 179.980.000VNĐ (một trăm bảy mươi chín triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng)

 

- Chi hoạt động quản lý Quỹ: 107.644.000VNĐ (một trăm lẻ bảy triệu sáu trăm bốn mươi bốn nghìn đồng)

 

- Tổng chi trong năm: 288.644.000VNĐ (hai trăm tám mươi tám triệu sáu trăm bốn mươi bốn nghìn đồng).