Ảnh hưởng của mạng xã hội và các kênh thông tin chính thống đến nhận thức và hành động của sinh viên trên địa bàn Hà Nội về vấn đề chủ quyền biển đảo
 • Ảnh hưởng của mạng xã hội và các kênh thông tin chính thống đến nhận thức và hành động của sinh viên trên địa bàn Hà Nội về vấn đề chủ quyền biển đảo


  --------


  Tác giả: Nông Thị Hồng

  Nguyễn Thị Thuỳ Linh

  Lê Thị Hương Quỳnh

  Lê Kim Tiến

  Đinh Thị Trang  Khoa Truyền thông, Học viện Ngoại giao  Bài viết đạt giải thưởng Nghiên cứu Biển Đông năm 2017


  It appears you don't have a PDF plugin for this browser. No biggie... you can click here to download the PDF file.